This page requires JavaScript

Academisch Proefschrift over Ulcus noma, op gezag van den Rector Magnificus Mr. G.W. Vreede, hoogleeraar in de Faculteit der Regtsgeleerdheid, met toestemming van den Academischen Senaat en Volgens besluit van de Faculteit der Geneeskunde aan de Hoogeschool te Utrecht, tegen de bedenkingen der Faculteit zal verdedigd worden